INSTALACJE
FOTOWOLTAICZNE

B&J

Kompendium wiedzy
Baza wiedzy technicznej

 

Działanie instalacji fotowoltaicznej


Panele fotowoltaiczne (PV) pozwalają wytwarzać lokalnie energię elektryczną dzięki bezpośredniemu wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego. Są one częścią instalacji fotowoltaicznej, w której znajdują się jeszcze inne komponenty, w tym uznawany za „serce” układu – inwerter. Instalacje fotowoltaiczne oferowane są przez firmę B&J Technology Systems jako kompleksowe rozwiązanie zawierające wszystkie niezbędne elementy do jej zabudowy.
Moc panelu fotowoltaicznego
Należy pamiętać, że moc szczytowa panelu czy całej instalacji PV jest zgodnie z definicją uzyskiwana w warunkach testowych tzw. STC (promieniowanie słoneczne 1000 W/m2, temperatura otoczenia 25°C). Rozwiązania oferowane przez firmę SOFAR umożliwiają przewymiarowanie mocy nominalnej instalacji przez zwiększenie liczby paneli fotowoltaicznych. Oferowane inwertery pozwalają nawet na 20-procentowe przewymiarowanie mocy nominalnej instalacji fotowoltaicznej. Dzięki temu zakładana moc instalacji będzie uzyskiwana w rzeczywistych warunkach pracy, a zwiększone obciążenie inwertera będzie sprzyjać uzyskiwaniu przez niego maksymalnej sprawności pracy.


Instalacja fotowoltaiczna ON-GRID , OFF-GRID i HYBRYDOWE


Instalacje fotowoltaiczne mogą funkcjonować wg różnych zasad. Najczęściej spotykanym ze względów praktycznych i ekonomicznych są układy tzw. ON-GRID, czyli podłączone do sieci elektroenergetycznej. Dzięki temu możliwe jest oddawanie nadwyżek wytwarzanej energii elektrycznej do sieci i odbieranie jej w okresach zwiększonego zapotrzebowania na zasadzie tzw. net-meteringu. Takie rozwiązanie jest zwykle korzystniejsze ekonomicznie niż układ typu OFF-GRID, niezależne od sieci elektroenergetycznej, w którym wymagane jest stosowanie kosztownych akumulatorów. Trzeci rodzaj instalacji – hybrydowy łączy w sobie cechy układu ON-GRID i OFF-GRID, jednak ze względów ekonomicznych jest stosowany najrzadziej.


Instalacje off-grid – autonomiczne


W odróżnieniu od instalacji pierwszego typu, instalacje off-grid nie przekazują nadmiaru wyprodukowanej energii do sieci energetycznej. Magazynują go w akumulatorach, które są nieodłącznym elementem takiej instalacji. Ten typ systemów fotowoltaicznych stosowany jest przede wszystkim w lokalizacjach, dla których koszty podłączenia do sieci elektrycznej są zbyt duże lub ich podłączenie w ogóle jest niemożliwe. Przykładami zastosowania instalacji są domy letniskowe, schroniska górskie oraz pokłady statków i jachtów. Instalacjami off-gridowymi są również wszelkiego rodzaju uliczne lampy solarne LED.


Instalacje hybrydowe


System hybrydowy to połączenie instalacji on-grid z instalacją off-grid. Składa się z paneli fotowoltaicznych wspieranych dodatkowym zasilaniem z turbiny wiatrowej, generatora prądu lub sieci publicznej. Tego typu rozwiązania najczęściej stosuje się w miejscach o mniejszym nasłonecznieniu. Systemy hybrydowe często zasilają znaki drogowe, przejścia dla pieszych lub wiaty przystankowe. Najpopularniejszym rozwiązaniem tego typu w zastosowaniach domowych jest instalacja on-grid z dodatkowym akumulatorem, pozwalającym zoptymalizować czas wykorzystania energii wyprodukowanej przez moduły fotowoltaiczne.


Dobór instalacji fotowoltaicznej


Dobór instalacji PV powinien uwzględniać przede wszystkim bilans rocznego i dziennego zużycia energii elektrycznej w budynku. Ilość wytwarzanej w ciągu roku energii elektrycznej nie powinna być większa niż ilość zużywanej w tym czasie energii. Efekt ekonomiczny zastosowania instalacji fotowoltaicznej będzie tym korzystniejszy im więcej energii będzie zużywanej w budynku na bieżąco. Dobór instalacji może być wykonany na drodze konsultacji ze specjalistą naszej firmy.


Instalacja fotowoltaiczna – działanie


Jak działa instalacja fotowoltaiczna? Instalacja PV oraz sposób jej funkcjonowania są stosunkowo proste. Produkowanie energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne jest możliwe dzięki zjawisku nazywanemu efektem fotowoltaicznym. Zjawisko to polega na tym, że w półprzewodniku powstaje siła elektromotoryczna. Co to oznacza? Najprościej rzecz ujmując, w jego wyniku energia słoneczna zostaje zamieniona na prąd stały, a dochodzi do tego w ogniwach fotowoltaicznych, z których składają się panele słoneczne.
Aby móc korzystać z prądu, który wytworzyła instalacja fotowoltaiczna, na przykład w domu lub firmie, niezbędny jest inwerter solarny (falownik). To urządzenie, przy pomocy którego prąd stały, jaki powstał z energii słonecznej, zostaje przekształcony w prąd zmienny o parametrach elektrycznych zgodnych z parametrami sieci publicznej. To znaczy na taki, który znajduje się w naszych gniazdkach elektrycznych.
Dlaczego prąd trafia do sieci publicznej i jakie zalety mają sieciowe instalacje fotowoltaiczne :
Systemy fotowoltaiczne sieciowe (on-grid) to instalacja fotowoltaiczna zintegrowana z siecią elektryczną publiczną. Największą zaletą takiego rozwiązania jest to, że tego typu instalacja PV umożliwia:
- bieżące korzystanie z energii wyprodukowanej przez ogniwa fotowoltaiczne,
- przesyłanie nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci publicznej.


Energia, którą wytwarza instalacja fotowoltaiczna, ma nieco większe napięcie niż prąd z sieci publicznej. To właśnie z tego powodu w pierwszej kolejności zużywany jest prąd z systemu fotowoltaicznego a dopiero później ten z sieci publicznej. Nadmiar prądu, którego akurat nie zużywamy, jest przesyłany do sieci publicznej poprzez licznik dwukierunkowy. Co ważne, zgodnie z polską ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) nie jest do tego wymagane posiadanie własnej działalności gospodarczej. Podmioty będące jednocześnie producentami energii, z racji posiadania instalacji fotowoltaicznej, i jej konsumentami (odbiorcami) nazywane są prosumentami. Jeśli natomiast potrzebujemy i wykorzystujemy więcej prądu, niż jesteśmy w stanie wyprodukować, jego niedobór jest pobierany z sieci publicznej. Instalacja fotowoltaiczna on-grid nie wymaga zastosowania akumulatorów, co znacznie obniża koszty jej montażu.
Ogniwa fotowoltaiczne sposobem na uniezależnienie się od wzrostu cen energii elektrycznej
Sieciowa instalacja fotowoltaiczna to świetny sposób na zaoszczędzenie na rachunkach za prąd. Poza wspomnianą możliwością przesyłania nadmiaru wytworzonej energii, ustawa o OZE przewiduje także system upustów dla instalacji prosumenckich (net-metering). System upustów dla fotowoltaicznych instalacji prosumenckich polega na tym, że właściciel mikroinstalacji może przesłać nadwyżkę energii do sieci publicznej i odebrać ją z niej w ciągu jednego roku. Jest to tak zwane bilansowanie roczne energii, czyli rozliczanie różnicy pomiędzy prądem zużytym a wprowadzonym do sieci w ujęciu rocznym. Oznacza to, że energię wyprodukowaną i wprowadzoną do sieci prosument może „odebrać” w innym momencie. Energia, którą instalacje fotowoltaiczne wytworzyły w maju, może zostać „odebrana” na przykład w lutym następnego roku. Tego rodzaju magazynowanie energii elektrycznej w sieci to bardzo opłacalne rozwiązanie, które uniezależnia właściciela instalacji PVP od wzrostu cen prądu.


Jak działa licznik dwukierunkowy.


Niezbędnym elementem instalacji fotowoltaicznej sieciowej jest licznik dwukierunkowy. Jego zadaniem jest zliczanie energii elektrycznej, którą wytworzyła instalacja fotowoltaiczna oraz pobranej z sieci publicznej. Jest to więc urządzenie pomiarowe, które dokonuje pomiarów dwukierunkowego przepływu prądu – do sieci oraz z sieci. Na ich podstawie prosument rozlicza się z zakładem energetycznym. Funkcjonalność sieci elektrycznej jest zachowana. Jedyną różnicą jest dodatkowa mikroinstalacja do produkcji prądu. W zależności od inwertera (jednofazowy, trójfazowy) zasilamy jedną bądź trzy fazy.

 

USTAWA OZE FOTOWOLTAIKA


W dzisiejszej dobie, gdzie ceny energii będą się pięły tylko i wyłącznie do góry, alternatywą na obniżenie rachunków za energię stają się Odnawialne Zródła Energii, czyli OZE. Jedną z form OZE jest fotowoltaika, najprościej ujmując energia ze słońca.
W Polsce od 1 lipca 2016 roku funkcjonują nowe zasady produkcji energii elektrycznej przez osoby fizyczne, rolników, samorządy oraz związki wyznaniowe. System opisany w nowelizowanej ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) opiera się o bilansowanie handlowe, a dokładnie o tzw. opusty.
Polegają one na bezgotówkowym rozliczeniu z zakładem energetycznym energii zużytej w budynku i wyprodukowanej z przydomowej mikro-elektrowni fotowoltaicznej. Po montażu instalacji fotowoltaicznej przez pierwszy rok produkuje ona energię elektryczną, która w części od 10-30% jest zużywana na bieżąco przez urządzenia w budynku. Pojawiające się nadwyżki są oddawane do sieci i zliczane przez licznik energii. Po roku właściciel nabywa prawo do odbioru 80% lub 70% wprowadzonej do sieci energii i nie musi kupić jej od zakładu energetycznego. Wielkość otrzymanego przez prosumenta opustu zależy od mocy instalacji. Dla 10 kW wynosi ona 1:0,8, a dla mikro-elektrowni osiągających moc do 50 kW jest to 1:0,7. Odbierając energię w kolejnym roku pracująca instalacja produkuje energię na rok kolejny. W ustawie zagwarantowano 15 lat funkcjonowania tego systemu rozliczenia, nie określono jednak jak należy traktować nadprodukcję energii po upływie tego okresu.
Kto pokrywa koszty przyłączenia?
Koszty przyłączenia oraz wymiany licznika pokrywa zakład energetyczny, który na danym terenie zajmuje się dystrybucją energii elektrycznej.
Zgodnie z zapisami ustawy o OZE zakład energetyczny nie może doliczać żadnych dodatkowych opłat za rozliczenie energii w systemie opustów. Nie może także naliczać dodatkowej opłaty za przesył energii wyprodukowanej przez przydomową mikroinstalację czy za odbiór energii w ramach opustu.


W ramach programu "Mój Prąd" uzyskasz dziś 5000 zł dofinansowania na instalację paneli fotowoltaicznych.
Do wniosku należy załączyć:
Zaświadczenie z zakładu energetycznego potwierdzające montaż nowego licznika dwukierunkowego. Jeżeli zakład nie przysłał gotowego zaświadczenia to należy zgłosić się do najbliższego biura obsługi zakładu energetycznego i poprosić o wydanie zaświadczenia. Wzór zaświadczenia można pobrać ze strony NFOŚiGW „http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/”. Należy wpisać nr Punktu Poboru Energii - w skrócie PPE i adres PPE (Można znaleźć na fakturze za prąd).
Kopia (ksero) faktury za instalację fotowoltaiczną (Jeżeli była zaliczka to również faktura wystawiona za zaliczkę). Na oryginale faktury/faktur w dolnej części strony należy odręcznie napisać „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”, następnie wykonać ksero i podpisać imieniem i nazwiskiem „za zgodność z oryginałem”
Dowód zapłaty faktury za instalację fotowoltaiczną. Np. potwierdzenie przelewu, które można pobrać w banku lub wydruk z internetowego konta podpisany czytelnie za zgodność z oryginałem. W przypadku, gdy instalacja została zapłacona gotówką – dowód zapłaty KP dołączony do faktury (ksero podpisane za zgodność z oryginałem). Można również napisać oświadczenie o dokonanej zapłacie.
Klauzula informacyjna dla wnioskodawców Programu priorytetowego "Mój Prąd" (tzw. RODO). Klauzule można pobrać ze strony NFOŚiGW „http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/” (Wystarczy tylko zapoznać się i podpisać)
Wniosek wypełniamy DŁUGOPISEM DRUKOWANYMI LITERAMI we wszystkich polach NIEZAZNACZONYCH na szaro. Na stronie NFOŚiGW jest też wersja wniosku edytowalna, którą można wypełnić na komputerze.
Koszt kwalifikowany jest taki sam jak całkowity koszt zakupu instalacji fotowoltaicznej na fakturze. Data zawarcia umowy kompleksowej jest datą nowo podpisanej umowy z zakładem energetycznym na instalację fotowoltaiczną. Nr umowy kompleksowej należy odszukać na nowo podpisanej umowie z zakładem energetycznym. Nr Punktu Poboru Energii (PPE) można znaleźć na fakturze za prąd (najczęściej na 2 stronie).
Wniosek składa się wyłącznie w wersji papierowej, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy i wysyła pocztą tradycyjną z dopiskiem na kopercie „Program priorytetowy „Mój Prąd” na adres:


Adres do wysyłki :


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 1

02-673 Warszawa